Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Διευκρινίσεις από το Δ.Ρόδου για την άδεια και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διευκρινίσεις από το Δ.Ρόδου για την άδεια και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δ.Τ. Προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μετά την έναρξη ισχύος της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’) δηλ. έπειτα από την 18η Μαΐου 2017, οι οικονομικές δραστηριότητες λειτουργούν ακολουθώντας τη νέα διαδικασία του Ν.4442/16 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’).

Με τα παραπάνω καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ και ο φορέας που επιθυμεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου συνεστημένου ή υπό σύσταση), υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης εφόσον πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης και είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει η δραστηριότητά της (από 06-06-17 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.).

Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.
Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας ( στα διοικητικά όρια των οποίων θα λειτουργήσει το καταστήματος του) για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες:
-Μεταποίηση Τροφίμων και Ποτών
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
-Αυτόματοι πωλητές
Παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιών, τα πρατήρια
άρτου και τα καφεκοπτεία
-Πώληση τυποποιημένων τροφίμων
-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων
-Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές

-Κολυμβητικές Δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα-Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης , οι παιδότοποι και τα καταστήματα υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.
Σε περίπτωση λειτουργίας στον ίδιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται στην ΚΥA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) και δεύτερης δραστηριότητας που υπάγεται σε άλλες διατάξεις (π.χ. παιδότοπος) τότε για τη λειτουργία της δεύτερης δραστηριότητας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ορίζεται στις σχετικές για τη δραστηριότητα διατάξεις.

Από την ως άνω ημερομηνία και μετά (06-06-2017), εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του αρθ. 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4442/16. Γενικά οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία του καταστήματος θα πρέπει να γνωστοποιείται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα και να κρατείται αντίγραφο στο κατάστημα. Η υποχρέωση αυτή αφορά και τους κατόχους των παλιών αδειών οι οποίοι αφού εγγράψουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία της υφιστάμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας-ώστε να μεταπέσουν στο σύστημα γνωστοποίησης-στη συνέχεια θα γνωστοποιήσουν την μεταβολή στη λειτουργία της επιχείρησης τους (πχ. Αλλαγή φορέα, αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, χρήση κοινόχρηστου χώρου, νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, προσθήκη παρακείμενης αίθουσας κλπ).

Ο φορέας άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας (εφόσον δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο), υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ), τα οποία οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:
■Αντίγραφο αρχικής γνωστοποίησης (εφόσον το κατ/μα λειτουργεί με γνωστοποίηση) και όλων των μεταβολών που έχουν γνωστοποιηθεί(αφορά και στα κατ/τα που λειτουργούν με παλιά άδεια)
■Σχεδιάγραμματουκατ/τος (κάτοψη) συνοδευόμενοαπόβεβαίωσημηχανικού:
α. ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα.
β. ότι ο χώρος αποτελεί χώρο κύριας χρήσης
γ. ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τον οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, καθώς και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
δ. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού πυροπροστασίας (εφόσον δεν απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφαλείας τα μέσα και τα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται, θα αποτυπώνονται στο σχέδιο κάτοψης)

ε. αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία η βεβαίωση αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, βεβαίωση παλαιότητας κλπ)■Βεβαίωση τις αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (εφόσον απαιτείται).

■Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας (εφόσον απαιτείται).
■Υ.Δ. αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου του κατ/τος (εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον γνωστοποιούντα).
■Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον έχει γνωστοποιηθεί ότι το κατ/μα θα χρησιμοποιήσει κοινόχρηστο χώρο).
■Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής (εφόσον το κατ/μα λειτουργεί μουσική πέραν του επιτρεπομένου ωραρίου).
■Βεβαίωση-έγκριση της αρμόδιας υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση (εφόσον απαιτείται).
■Άδεια χρήσης φυσικού αερίου (εφόσον γίνεται χρήση φυσικού αερίου).
Εφόσον το κατ/μα είναι επιχ/ση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια τις υγειονομικής νομοθεσίας επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρούνται στο φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του κατ/τος τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει σε τις τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:
■Τα προβλεπόμενα αρχεία της υγειονομικής νομοθεσίας
■Διάγραμμα ροής των δραστηριοτήτων της επιχ/σης
■Περιγραφική έκθεση των δραστηριοτήτων της επιχ/σης
■Αριθμόςτραπεζοκαθισμάτωνπουαναπτύσσονταισεόλουςτουςχώρουςπουηεπιχ/σηκατέχεινόμιμα.
Εφόσον το κατ/μα είναι κατ/μα παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια τις υγειονομικής νομοθεσίας επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρούνται στο φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του κατ/τος τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:
■Τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού
■Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού
■Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο με τιμή βάσης 100 ευρώ (από το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση να γίνει αυτό), και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας , το επίπεδο παράβασης , η διάρκεια της και η τυχόν επανάληψή της κτλ (άρθ.14 ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ1723Β’/2017) και μπορεί προσαυξηθεί έως 50% ή μειωθεί έως 20% ανάλογα με σοβαρότητα της παράβασης , το αν γίνεται κατ’ εξακολούθηση ή με το κατά πόσο συνεργάζεται ο φορέας.

Οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες προς τούτο ελέγχουσες υπηρεσίες στους τομείς αρμοδιότητας τους(Αστυνομική Δνση, Δνση Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Πολεοδομική υπηρεσία κλπ.), μετά από την γνωστοποίηση λειτουργίας τους. Η υπαγωγή της εγκατάστασης και λειτουργίας ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας στο καθεστώς του Ν.4442/16 δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δραστηριότητας.

Ειδικά για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο της γνωστοποίησης ή της μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή προέβη σε γνωστοποίηση έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δήμο
ή δεν διαθέτει τη βεβαίωση εγκατάστασης (ίδρυσης) από τον δήμο, δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του και εκτός των χρηματικού προστίμου συντρέχουν λόγοι σφράγισης του καταστήματός του.
Από την έναρξη ισχύος του ν-4442/17(ΦΕΚ230Α), δηλ. από τις 07-12-16 καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας μουσικής και ο φορέας που επιθυμεί τη λειτουργία μουσικής στο κατάστημα του, θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει τη χρήση μουσικής, στο σύστημα γνωστοποίησης (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά από 06-06-17 και μετά) και να κρατεί αντίγραφο στο κατάστημα του. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τους κατόχους άδειας λειτουργίας μουσικής που είναι σε ισχύ, μέχρι αυτή να λήξει(εκτός από τους κατόχους άδειας αόριστου διαρκείας).

Η άδεια της παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο συνοδευόμενη από αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του, χωρίς άλλο δικαιολογητικό.
Οι διατάξεις του ΠΔ 180/1979 δεν θίγονται όπως δεν θίγονται υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Αναλυτικές οδηγίες για τις ανωτέρω δραστηριότητες και πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία μπορείτε να δείτε στο Εγχειρίδιο χρήσης οικονομικών φορέων του Υπ.Οικ.&Αν. στην ιστοσελίδα https://notifybusiness.gov.gr. και στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας .

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Γ. Κακούλης